ConvertCor

Koupit     Technický list ČJ


Antikorozní nátěr 

ConvertCor

ConvertCor je mléčná viskózní kapalina. Používá se k zastavení počínající koroze železa a korozních reakcí u tenčích vrstev rzi. Po aplikaci nátěr se rzí zreaguje na černou organickou sloučeninu a zastaví pokračování korozních reakcí. Následně zreagovaný povrch slouží jako základový nátěr.

  • Snadná aplikace a vysoká stabilizační účinnost
  • Odstranění fyzicky i ekonomicky náročného odrezování
  • Zlepšení hygienických podmínek (aplikace odstraňuje prašnost vznikající vlivem rzi a použitých brusiv)
  • Možnost dekorativního využití
  • Neobsahuje těžké kovy, chromany, kyselinu fosforečnou ani jiná organická rozpouštědla

Použití: Ochrana zkorodovaných železných plechových krytin, opláštění, plotů, karosérií automobilů, ocelových konstrukcí apod. Lze též použít jako estetickou patinu na železné kovy.

Příprava podkladu: Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte, zejména případnou tmavou usazeninu na dně! Zrezivělý povrch zbavte nepřilnavých vrstev, mechanických nečistot a mastnoty. Pro vyhovující kvalitu stabilizace povrchu postačuje odmaštění běžnými typy odmašťovacích prostředků (tenzidy). Opadavou rez je nutné odstranit mechanicky, nejčastěji ocelovým kartáčem. Konzistentní ošetřovanou přilnavou vrstvu opláchněte vodou s přídavkem AquaCleaner A50-K, následně opláchněte čistou vodou a na vlhký povrch aplikujte stabilizátor.

Způsob aplikace: Antikorozní nátěr je možné nanášet štětcem, válečkem, případně vhodnou stříkací technologií. Prostředek lze aplikovat i v případě, pokud povrch zůstal po předchozím odmaštění mokrý. Prostředek se nanáší v takové vrstvě, aby nestékal. Pokud prostředek steče, je nutné takové místo rozetřít. Optimální teplota pro provádění nátěru se pohybuje v rozmezí 15 a 20 °C. V případě, že je prostředek nanášen za vyšších teplot, může dojít k jeho rychlému zaschnutí a k nedostatečné reakci. Správná reakce se projeví zčernáním povrchu železa nebo koroze. Tato reakce se projeví po několika minutách až desítkách minut po aplikaci. Pokud je v ovzduší vysoký obsah vlhkosti, probíhá reakce nejlépe. Nejlepších výsledků lze dosáhnout opakováním nátěru tak, že druhý nátěr naneseme dřív, než první vrstva stačí vytvrdnout, ačkoli je již zaschlá. Tímto způsobem dojde k proreagování prostředku se silnějšími vrstvami koroze (reakce jde do větší hloubky). Antikorozní nátěr je zcela vytvrzený po 24 hodinách. Řadu barev (zejména vodou ředitelných) je možné nanášet na tento antikorozní nátěr ihned, jakmile přestane být povrch lepivý a vykazuje správnou reakci. (Tento postup doporučujeme předem ověřit, zejména skutečnost, jestli nebude mít svrchní barva díky zbytkové vlhkosti základního nátěru sníženou adhezi/přilnavost). Běžnější postup je vystavit zreagovaný prostředek na několik týdnů běžným povětrnostním podmínkám, kdy vlivem vzdušné vlhkosti dobíhají chemické reakce. Je však potřeba mít na zřeteli, že pokud není antikorozní prostředek zcela zaschlý (zaschlý je tehdy, když je povrch nelepivý), může dojít účinkem deště k jeho rozpuštění. Doporučujeme antikorozní základový nátěr po čase chránit svrchním nátěrem, zejména pokud je ošetřený povrch vystaven působení tekoucí nebo stékající vody, včetně deště. Pokud není ošetřený povrch chráněn jiným nátěrem, je nutné jej po roce až dvou obnovit.

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.