AquaCleaner C301

KOUPIT u našeho prodejce


Čistič a odstraňovač nečistot z protiskluzových dlažeb a kamenů

AquaCleaner C301 je neabrazivní extra silný a rychlý čistič silně znečištěných minerálních a keramických povrchů. Byl vyvinut pro rychlé a jednoduché čištění protiskluzových dlaždic, kamene, žuly a dalších povrchů, které podléhají silnému znečištění. V jednom kroku čistí a zároveň renovuje ošetřený materiál. Odstraňuje nežádoucí tmavé zabarvení, hloubkově čistí a odstraňuje špínu z mikropórů materiálu. Díky své pologelové konzistenci efektivně čistí, aniž by docházelo ke zvýšené spotřebě přípravku.

AquaCleaner C301 je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech.

  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější nečistoty
  • Univerzální použití na protiskluzové povrchy a dlažby
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Vhodný i pro použití na svislých plochách aniž by docházelo k vyšší spotřebě 
  • Připravuje povrch pro aplikaci nano ochrany
  • Připraven pro přímé použití

Použití: AquaCleaner C301 je ideálním přípravkem pro čištění protiskluzových keramických, glazovaných a betonových ploch (bazény, sprchy, kuchyňské provozy). Odmašťuje, odstraňuje usazeniny a nečistoty vzniklé v důsledku dlouhodobého vystavení vlivům vody (minerální, vápenaté nebo železité usazeniny, řasy, sinice, plísně, povlaky). Přípravek je vhodný jak pro domácí využití, tak pro profesionální provozy, jako jsou aqua parky, lázně, veřejné bazény, stadiony, wellness centra, hotely nebo kuchyně.

Přípravek nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Hrozí jejich poškození!

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů
NanoMinerál PREMIUM – nano impregnace pro extrémně silnou povrchovou a antigraffiti ochranu minerálních povrchů
NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku). Povrch před samotným čištěním navlhčete.

Přípravek je připraven k přímému použití!

Způsob aplikace: Čisticí roztok před použitím důkladně protřepejte a již dále neřeďte. AquaCleanerTM C301 nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste přípravek na znečištěný materiál a nechte 10 - 20 minut působit. Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Pro maximální účinek používejte přípravek při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Při aplikaci se vyhněte kontaktu s lesklou keramikou a skleněnými i kovovým povrchy! Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 0,5 l mech. rozprašovač a 5 l kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

 Symbol_GHS_07

VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje < 5% neiontových povrchově aktivních látek