AquaCleaner C304

KOUPIT u našeho prodejce


Odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin

AquaCleaner C304 je nehořlavý, netoxický, bezpečný čisticí přípravek určený k odstraňování minerálních a vápenatých usazenin z minerálních povrchů. Tento produkt je směsí vybraných detergentů a kyselin. Speciální aditiva urychlují čisticí proces. Přípravek dosahuje výborných výsledků, aniž by vyžadoval leštění a voskování ošetřeného povrchu.

AquaCleaner C304 je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech.

  • Vysoce účinný čistící přípravek
  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější nečistoty
  • Univerzální použití na minerální povrchy
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Připravuje povrch pro aplikaci nano ochrany
  • Odstraňuje minerální nečistoty a výkvěty 

Použití: AquaCleaner  C304 velmi účinně odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako jsou beton, malta, sádra, zbytky cihel, vodní kámen apod. Je vhodný pro čištění fasád, glazurovaných obkládacích dlaždic, umělého i přírodního kamene (sochy, zahradní dekorace, schody), betonových dílů (sloupy, prvky dopravního značení, zdi) atd.

Přípravek nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Hrozí jejich poškození!

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoGlass HOME – nano impregnace skla, polykarbonátu a keramiky
NanoPaint HOME – nano impregnace plastů a laků
NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů
NanoMinerál PREMIUM – nano impregnace pro extrémně silnou povrchovou a antigraffiti ochranu minerálních povrchů
NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku). Povrch před samotným čištěním navlhčete. Přípravek nepoužívejte v uzavřených prostorech!

Přípravek je připraven k přímému použití!

Způsob aplikace: Čisticí roztok nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste přípravek na znečištěný materiál a nechte 10 - 20 minut působit. Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Pro maximální účinek používejte přípravek při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Při aplikaci se vyhněte kontaktu s kovy (nerez, ocel, hliník, mosaz, měď atd), hrozí jejich poškození! Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 0,5 l mech. rozprašovač a 5 l kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání:Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_05 

NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Kyselina chlorovodíková, < 5% neiontových povrchově aktivních látek