AquaCleaner A100-K

KOUPIT u našeho prodejce


Extra silný čistič neporézního materiálu s obsahem nanočástic - koncentrát

AquaCleanerA100-K je nehořlavý, netoxický čisticí přípravek s obsahem nanočástic. Je vhodný pro každodenní údržbu neporézních materiálů, jako jsou např. sklo, polykarbonát, keramika, plast, lakované povrchy, dřevo, kov atd. Dokonale odstraňuje biologické nečistoty, minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a těžce odstranitelné nečistoty. AquaCleaner A100-K v jednom kroku čistí a následně chrání povrch před vlivem vnějších nečistot. Povrch je vyleštěn bez mechanické námahy a vytváří se na něm ultra tenká hydrofobní lesklá vrstva s ochranou proti následnému znečištění a otiskům, se sníženým usazováním minerálních a vápenatých povlaků.

AquaCleaner A100-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.

  • V jednom kroku čistí a chrání
  • Nezanechává mastný film
  • Univerzální použití na všechny neporézní povrchy
  • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
  • Přípravek lze použít již při teplotách nad 5 °C
  • Nízká spotřeba přípravku od 5 ml/l vody

Použití: AquaCleaner A100-K byl vyvinut pro multifunkční čištění povrchů, jako jsou např. sklo (okna, výlohy, světlíky, sprchové zástěny, zimní zahrady, solární panely, sklokeramické a indukční desky), keramika (sanitární keramika, obklady a dlažby, keramické fasády), polykarbonát (střešní desky, bazénová zastřešení), plast (vany, sprchové vaničky, okenní rámy, dveře, zahradní nábytek, interiéry vozů), lakované povrchy (kuchyňská dvířka, auto laky, ledničky), dřevo (výrobky z lamina-lesk), kov (vodovodní baterie, nerezové výrobky, výtahy apod.).

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoGlass HOME – nanoimpregnace skla, polyarbonátu a keramiky
NanoPaint HOME – nanoimpregnace plastů a laků
NanoMetal – nanoimpregnace kovů
NanoOne – nanoimpregnace skla, polykarbonátu, keramiky,  plastů a kovů
NanoCeratec –  nano impragnace leštěného kamene a keramiky
Nano AntiPrint – ochrana proti otiskům prstů

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Ředění: Běžné dávkování: 1:300, vysoké znečištění: 1:100, extrémní znečištění: 1:30. Přípravek doporučujeme používat v kombinaci s teplou vodou. Tím zvýšíme jeho čistící a mycí schopnosti.

Způsob aplikace: AquaCleaner A100-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Roztok je možné použít k odmašťování již od teplot nad 5 °C do 30 °C. Doba odmaštění je na teplotě závislá a je nutné počítat s tím, že s nižší teplotou bude třeba prodloužit dobu působení přípravku. Přesná doba působení je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a míře jeho znečištění. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1 litr láhev a 5 litrový kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Prodej pouze osobám proškoleným o nakládání s chemickými látkami!

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102. 


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07

VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ