AquaCleaner A50-K

KOUPIT u našeho prodejce


Extra silný, univerzální čistič pro každodenní použití - koncentrát

AquaCleaner A50-K je nehořlavý, netoxický a bezpečný čisticí přípravek ve formě ultra silného koncentrátu. Je vhodný pro každodenní údržbu neporézních materiálů, jako jsou např. sklo, polykarbonát, keramika, plast, lakované povrchy, dřevo, kov atd. Dokonale odstraňuje biologické nečistoty, minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a těžce odstranitelné nečistoty.

AquaCleaner A50-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.

  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější nečistoty
  • Univerzální použití na všechny neporézní povrchy
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Přípravek lze použít již při teplotách nad 5°C
  • Nízká spotřeba přípravku od 5ml/l vody

Použití: AquaCleaner A50-K byl vyvinut pro multifunkční čištění povrchů, jako jsou např. sklo (autosklo, okna, výlohy, světlíky, sprchové zástěny, zimní zahrady, solární panely, sklokeramické a indukční desky), keramika (sanitární keramika, obklady a dlažby, keramické fasády), polykarbonát (střešní desky, bazénová zastřešení), plast (vany, sprchové vaničky, okenní rámy, dveře, zahradní nábytek, interiéry vozů), lakované povrchy (kuchyňská dvířka, auto laky, ledničky), dřevo (výrobky z lamina-lesk), kov (vodovodní baterie, nerezové výrobky, výtahy apod.).

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoGlass HOME – nano impregnace skla, polykarbonátu a keramiky
NanoPaint HOME – nano impregnace plastů a laků
NanoMetal – nano impregnace kovů
NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr
Nano AntiPrint – ochrana proti otiskům prstů
SolarEnergy – impregnace krycích skel solárních panelů

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Ředění: Běžné dávkování: 1:300, vysoké znečištění: 1:100, extrémní znečištění: 1:20. Přípravek doporučujeme používat v kombinaci s teplou vodou. Tím zvýšíme jeho čistící a mycí schopnosti.

Způsob aplikace: AquaCleaner A50-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Roztok je možné použít k odmašťování již od teplot nad 5 °C. Doba odmaštění je na teplotě závislá a je nutné počítat s tím, že s nižší teplotou je nutné prodloužit dobu působení přípravku. Přesná doba působení je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a míře jeho znečištění. V případě potřeby postup opakujte. Doporučujeme přípravek používat při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 40 °C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1 litr láhev a 5 litrový kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Prodej pouze osobám proškoleným o nakládání s chemickými látkami!

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07 Symbol_GHS_09

VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje Limonene, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ