AquaCleaner B230-K

KOUPIT u našeho prodejce


Extra silný čisticí a odmašťovací přípravek vhodný pro většinu povrchů - koncentrát

AquaCleaner B230-K je speciální čistič pro extrémně náročné čištění, vhodný pro eliminaci všech druhů špíny. Zastupuje čisticí prostředky z těžkých uhlovodíků obsahující xylen, technický benzín, toluen nebo rozpouštědla chlór a brom. AquaCleaner B230-K je určený k použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, ale i k údržbě zařízení v gastronomii apod. Je ideální k čištění strojů, motorů, výrobků, konstrukcí, dopravníkových řetězů, podvozků, forem, šablon, pracovních ploch, podlah, stěn a nářadí znečištěných od olejů, vazelín a jiných „těžkých“ nečistot, k čištění digestoří, sklo-keramických a indukčních desek, sporáků, krbových skel, mikrovlnných nebo pečících trub, grilů, atd.

AquaCleaner B230-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.

  • Vysoce účinný čistící přípravek
  • Nezanechává mastný film
  • Univerzální použití na všechny neporézní povrchy
  • Pro profesionální použití
  • Přípravek lze použít již při teplotách nad 15 °C

Použití: AquaCleaner B230-K odstraňuje nečistoty v podobě minerálních a syntetických tuků, olejů a vosků ze všech vodou omyvatelných tvrdých povrchů (obklady, kovy, nerez, ocel, sklo, dlažba, smaltové povrchy apod.). Nahrazuje vysoce hořlavé, škodlivé chlorované uhlovodíky, jako jsou např. benzín, ředidla a jiné.

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů
NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky
NanoGlass HOME a CAR – nano impregnace skla a keramiky
NanoPaint HOME a CAR - nano impregnace plastů a lakovaných materiálů
NanoMetal – nano impregnace kovů
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr
Nano AntiPrint – ochrana proti otiskům prstů

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Ředění: Běžné dávkování: 1:300, vysoké znečištění: 1:100, extrémní znečištění: 1:30. Přípravek doporučujeme používat v kombinaci s teplou vodou. Tím zvýšíme jeho čistící a mycí schopnosti.

Způsob aplikace: AquaCleaner B230-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Čistící roztok lze nanášet nástřikem, nátěrem, ponorem atd. Použití štětce, tlaku nebo teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku. V případě silného znečištění nechte přípravek působit déle. V případě ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor s pěnovou koncovkou. Nakonec očištěný povrch důkladně opláchněte vodou. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1 litr láhev a 5 litrový kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Prodej pouze osobám proškoleným o nakládání s chemickými látkami!

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102. 


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_05

NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje hydroxid sodný, hydroxid draselný, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ