AquaCleaner C205-K

KOUPIT u našeho prodejce


Extra silný vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnoty pro profesionální použití - koncentrát

AquaCleaner C205-K je neabrazivní extra silný a rychlý čistič na silně znečištěné povrchy. Byl vyvinut pro rychlé a jednoduché čištění fasád, omítek, betonu, opláštění, podlah, parkovišť a dalších povrchů, které podléhají silnému znečištění. V jednom kroku čistí a zároveň renovuje ošetřený materiál. Odstraňuje tmavé zabarvení od olejů a paliv, hloubkově čistí a odstraňuje špínu z mikropórů materiálu. Díky své konzistenci je ideální pro použití i na svislých stěnách, aniž by docházelo ke zvýšené spotřebě přípravku. Čištění se tak stává efektivnějším. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu ani barev.

AquaCleanerC205-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.

  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější nečistoty
  • Univerzální použití na většinu minerálních povrchů
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Připravuje povrch pro aplikaci nano ochrany

Použití: AquaCleaner C205-K je ideálním řešením pro údržbu vysoce zatěžovaných povrchů, jako jsou betonové plochy (parkovací místa, sloupky, prvky dopravního značení), asfalt (příjezdové cesty, venkovní parkoviště), fasády (vnější pláště budov, vnitřní fasády v garážích nebo profesionálních provozech) atd. Odmašťuje a odstraňuje hluboké nečistoty, zbytky paliv nebo minerální povlaky. Výborně odstraňuje zbytky ropných produktů. Je vhodný pro ruční, nízkotlaké mytí.

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoMinerál  – nano impregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+  – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů
NanoCeratec  –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky
NanoGlass HOME a CAR – nano impregnace skla a keramiky
NanoPaint  HOME a CAR - nano impregnace plastů a lakovaných materiálů
NanoMetal  – nano impregnace kovů
Nano AntiSlip  – protiskluzový nátěr
Nano AntiPrint  – ochrana proti otiskům prstů

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Ředění: Běžné dávkování: 1:300, vysoké znečištění: 1:100, extrémní znečištění: 1:30. Přípravek doporučujeme používat v kombinaci s teplou vodou. Tím zvýšíme jeho čistící a mycí schopnosti.

Způsob aplikace: AquaCleaner C205-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Nejlepších výsledků dosáhnete, nanesete-li přípravek postřikem, necháte působit několik minut a vysokotlakově nebo strojově spláchnete. Naneste přípravek na znečištěný minerální povrch a nechte 5-10 minut působit. Použitím kartáče nebo vysokého tlaku dokonale odstraníte i hluboké nečistoty. V případě ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor s pěnovou koncovkou. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokým tlakem vody. Po opláchnutí nechte povrch vyschnout. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1 litr láhev a 5 litrový kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Prodej pouze osobám proškoleným o nakládání s chemickými látkami!

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102. 


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_05 

NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: hydroxid sodný; < 5% neiontové povrchově aktivní látky

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ