Solar BioClean

KOUPIT u našeho prodejce


Profesionální čistič fotovoltaických panelů - koncentrát

Solar BioClean je profesionální čistící přípravek vhodný pro čištění a údržbu fotovoltaických panelů. Dokonale odmašťuje a odstraňuje biologické nečistoty, minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a další obtížně odstranitelné nečistoty. Přípravek nezatěžuje životní prostředí, je biologicky odbouratelný a na vzduchu rozložitelný dle směrnice EU No. 648/2004.

Přípravek Solar BioClean je biologicky odbouratelný do 21 dnů.

Přípravek je určen  profesionální použití.

  • Dokonale čistí a odmašťuje
  • Nezatěžuje životní prostředí
  • Je biologicky odbouratelný
  • Optimalizuje výkon fotovoltaických panelů
  • Nepoškozuje, žádné tipy materiálů

Použití: Přípravek Solar BioClean snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, zbytky hmyzu a další velmi odolné nečistoty. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany. Přípravek lze aplikovat na sklo, hliník, keramiku, ocel a další lesklé neporézní povrchy. Je vhodný pro ruční i strojové mytí s minimální pěnivostí.

Ochrana povrchu: Po očištění povrchu přípravkem Solar BioClean doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění.

NanoAplikace pro následné použití:

SolarEnergy - nano impregnace solárních panelů

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Ředění: Doporučené ředění 1 : 100 s vodou (0,01 litru Solar BioClean a 1 litr vody). Doporučujeme ředit destilovanou či demineralizovanou vodou.

Co je demineralizovaná voda?

Demineralizovaná voda je voda velmi vysoké čistoty a kvality, zbavená všech iontově rozpustných látek. Demineralizovaná voda se používá k ředění kapalin, kde je kladen velký důraz na nízkou elektrickou vodivost, která je zpravidla nižší než 0,1 μS×cm-1 . Velkým mýtem bývá informace, že voda dokáže povrch odmašťovat. K řádnému odmaštění je nutné použít příslušný odmašťovač, samotná voda toto nedokáže.

Způsob aplikace: Před použitím je nutné prostředek naředit vodou v poměru od 1:50 až do 1:300. Lze použít vodu z vodovodního řadu, ale nejvyšší účinnosti přípravek dosahuje, pokud je naředěn destilovanou, demineralizovanou nebo deionizovanou vodou. Tam, kde je požadován velmi čistý povrch, je zapotřebí použít demineralizovanou nebo deionizovanou vodu. Voda z vodovodního 50řadu obsahuje rozpuštěné soli, které by po zaschnutí vytvořily na povrchu skvrny. Prostředek je možné použít k odmašťování za teplot od 5 °C. Doba odmaštění je závislá na teplotě a je nutné počítat s tím, že s nižší teplotou je třeba prodloužit čas působení. Po úplném očištění povrchu nechte roztok okapat. Poté je možné provést dosušení savým materiálem (např. utěrkou), případně dosušit proudem teplého vzduchu.

Balení: 1 litr láhev a 5 litrový kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07 Symbol_GHS_09

VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje Limonene, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ