ProfiCleaner Forte

KOUPIT u našeho prodejce


Univerzální extra silný odstraňovač starých nátěrů, barev, laků a lepidel

ProfiCleaner Forte je rychlý a bezpečný odmašťovač, svým složením zcela odlišný od klasických jedovatých čističů na bázi uhlovodíků a ředidel. Je biologicky odbouratelný,  splňuje veškerá bezpečnostní kritéria, jeho používání je bezpečné a nezatěžuje životní prostředí. Jeho aplikace je snadná, přípravek se rychle odpařuje (2-3 minuty) a je vysoce přilnavý. Nahrazuje odmašťovače jako jsou aceton, líh (isopropylalkohol), benzíny a ředidla.

Přípravek je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Přípravek je bezpečný, nezatěžuje životní prostředí
  • Splňuje bezpečnostní kritéria
  • Snadná a rychlá aplikace

Použití: Přípravek ProfiCleaner Forte snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, zbytky lepidel, barev, asfaltu a další velmi odolné nečistoty. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany.

Po očištění povrchu přípravkem ProfiCleaner Forte doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění.

Vhodné nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů
NanoMinerál PREMIUM – impregnační přípravek s vysokým obsahem nanočástic určeným na minerální povrchy
NanoCeratec   nano impregnace leštěného kamene a keramiky
NanoGlass – nano impregnace skla a keramiky
NanoPaint – nano impregnace plastů a lakovaných povrchů
NanoMetal – nano impregnace kovů

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Přípravek je připraven k přímému použití!

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z povrchu veškeré volné nečistoty, čímž dosáhnete podstatně nižší spotřeby přípravku.

Způsob aplikace: Aplikaci provádějte při teplotě povrchu od 15 do 30 °C. Teplota povrchu má značný vliv na samotné odstraňování nečistot. ProfiCleaner Forte se používá  neředěný a za studena. Aplikuje se hadrem, štětcem nebo postřikem). Doba čištění povrchu závisí na charakteru a síle nánosu. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 0,15 litr láhev, 0,5 litr láhev a 5 litr kanystr

Zakázkové balení: Aerosolové spreje o objemu balení 150, 200, 300, 400, 500, 600 a 750 ml s hnacím plynem propan butan, případně CO2 či vzduchem. Minimální výrobní odběr je paleta (pro 150–200 ml 2304 ks, pro 300–500 ml 1008 ks a pro 600–750 ml 720 ks).

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání:Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501  Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: n-butylacetát