ProfiCleaner Graffiti gel

KOUPIT u našeho prodejce


Odstraňovač starých nátěrů, barev, laků a lepidel

ProfiCleaner Graffiti gel je rychlý a velmi intenzivní odstraňovač nátěrů, laků a lepidel. Dosahuje výborných výsledků při odstraňování velmi odolných nánosů jako jsou například akrylové nátěry, graffiti nebo asfaltové emulze. Přípravek se vyznačuje výbornou smáčivostí, optimální rychlostí odpařování a snadnou aplikací. Má výborné penetrační a krycí vlastnosti. Narozdíl od běžných intenzivních čističů a rozpouštědel je biologicky odbouratelný, není karcinogenní a nezatěžuje životní prostředí.

Přípravek je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Snadno odstraňuje zbytky laků, lepidel, graffiti i asfaltové emulze
  • Výborná smáčivost
  • Snadná aplikace
  • Není karcinogenní
  • Je biologicky odbouratelný

Použití: Přípravek ProfiCleaner Graffiti gel byl vyvinut k odstraňování graffiti, zbytků lepidel, akrylových, alkydových, alkyl-uretanových, vinylových i polyesterových barev, včetně barev používaných v průmyslu. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany. 

Ochrana povrchu: Po očištění povrchu přípravkem ProfiCleaner Graffiti Gel doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění.

Vhodné nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů
NanoMinerál PREMIUM – impregnační přípravek s vysokým obsahem nanočástic určeným na minerální povrchy
NanoCeratec   nano impregnace leštěného kamene a keramiky
NanoGlass – nano impregnace skla a keramiky
NanoPaint – nano impregnace plastů a lakovaných povrchů
NanoMetal – nano impregnace kovů

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Přípravek je připraven k přímému použití!

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z povrchu veškeré volné nečistoty, čímž dosáhnete podstatně nižší spotřeby přípravku.

Způsob aplikace: Aplikaci provádějte při teplotě povrchu od 15 do 30 °C. Teplota povrchu má značný vliv na samotné odstraňování nečistot. štětcem naneste dostatečnou vrstvu přípravku ProfiCleaner Graffiti gel a nechte 10-15 minut působit (do změkčení a odloupnutí vrstvy). Následně opláchněte tlakem vody, který rozpustí barvu a zneutralizuje odstraňovač. Doba čištění povrchu závisí na charakteru a síle nánosu. Pokud se na povrchu vyskytují zbytky barvy, je nutné aplikaci opakovat. Před dalším odstraňováním je nutné povrch nechat vyschnout nebo jej aktivně vysušit. ProfiCleaner Graffiti gel není možné aplikovat na mokrý povrch, neboť voda začne čistič neutralizovat. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 0,5 litr plechová dóza a 5 litr plechový kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_02 Symbol_GHS_07 Symbol_GHS_08

NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H360D Může poškodit reprodukční schopnost
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: 1-ethyl-2-pyrrolidinon; Solventní nafta (ropná), lehká aromatická; aceton; 15-30% alifatických uhlovodíků