ProfiCleaner Orange

KOUPIT u našeho prodejce


Univerzální čistič zbytků barev, vosků a lepidel

ProfiCleaner Orange je rychlý a bezpečný odmašťovač určený pro použití v průmyslu a strojírenství. Přípravek obsahuje přírodní terpeny (vysoce aktivní citrusové oleje), které výborně odstraňují zbytky maziv, vosků a lepidel. Nahrazuje odmašťovače, jako jsou trichlór, perchlór, aceton, isopropylalkohol, benzíny a ředidla. Je biologicky odbouratelný, splňuje veškerá bezpečnostní kritéria, jeho používání je bezpečné a nezatěžuje životní prostředí. Jeho aplikace je snadná, přípravek se rychle odpařuje (7-9 minut) a je vysoce přilnavý.

Přípravek je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Přípravek je bezpečný, nezatěžuje životní prostředí
  • Obsahuje směsi vysoce aktivních citrusových olejů
  • Splňuje bezpečnostní kritéria

Použití: Přípravek ProfiCleaner Orange snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, zbytky lepidel, tmelů, barev a další velmi odolné nečistoty. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany.

Po očištění povrchu přípravkem ProfiCleaner Orange doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění.

Vhodné nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů
NanoMinerál PREMIUM – impregnační přípravek s vysokým obsahem nanočástic určeným na minerální povrchy
NanoCeratec –  nano impragnace leštěného kamene a keramiky
NanoGlass – nano impregnace skla a keramiky
NanoPaint – nano impregnace plastů a lakovaných povrchů
NanoMetal – nano impregnace kovů

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Přípravek je připraven k přímému použití!

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z povrchu veškeré volné nečistoty, čímž dosáhnete podstatně nižší spotřeby přípravku.

Způsob aplikace: ProfiCleaner Orange se používá neředěný a za studena. Aplikuje se hadrem, štětcem, máčením, vyplachováním, postřikem nebo ponorem. Doba čištění povrchu závisí na charakteru, síle a stupni vytvrzení (polymerizaci) nánosu. Přípravek odstraňuje slabé povlaky cca za 0,5 - 3 minuty. V případě odstraňování více vrstev může být tato doba delší (5 minut a více). Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 0,15 litr aerosol sprej, 0,15 litr láhev, 0,5 litr láhev a 5 litr kanystr

Zakázkové balení: Aerosolové spreje o objemu balení 150, 200, 300, 400, 500, 600 a 750 ml s hnacím plynem propan butan, případně CO2 či vzduchem. Minimální výrobní odběr je paleta (pro 150–200 ml 2304 ks, pro 300–500 ml 1008 ks a pro 600–750 ml 720 ks). 

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


ProfiCleaner Orange - kapalina

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

 Symbol_GHS_02 Symbol_GHS_07 Symbol_GHS_08

NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Citroník čínský silice; benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Pomerančový olej, terpentýnový